aviruth.com ยินดีรับจัดทำเว็บไซต์ให้กับโรงเรียนทุกสังกัด ด้วยราคาพิเศษ 5,900 บาท (ในปีแรก) พร้อมทั้งมีการให้คำแนะนำการจัดทำเว็บไซต์ด้วยตนเองตั้งแต่ระดับพื้นฐาน (ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านนี้มาก่อน) จนกระทั่งสามารถดำเนินการทุกอย่างได้ด้วยตนเอง (แบบมืออาชีพ) โดยมีบทเรียนออนไลน์ให้คำแนะนำทุกหัวข้อที่ต้องการรู้

   หากทางโรงเรียนฯ ยังไม่สามารถดูแลเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง ทางโรงเรียนฯ จ่ายเพียง 4,900 บาท (ในปีที่สอง) โดยได้รับการบริการทุกเรื่องเช่นเดียวกับลูกค้าใหม่

   และทางโรงเรียนฯ จ่ายเพียง 3,900 บาท (ในปีที่สาม) พร้อมให้การดูแลเว็บไซต์ให้ทางโรงเรียนฯ ตลอดปี (ในกรณีที่ไม่มีผู้รับผิดชอบของโรงเรียนฯ)

   และทางโรงเรียนฯ จ่ายเพียงปีละ 3,900 บาท ตั้งแต่ปีที่สี่ จนตลอดอายุสัญญา