การสร้างบทความ

ขั้นตอนการสร้างบทความ

  1. เลือกคำสั่ง เนื้อหา (Content) > เลือก เนื้อหา (Content Manager > เลือก เพิ่มเนื้อหาใหม่ (Add New Content)
  2. ตั้งชื่อบทความในช่องชื่อ (Title) และกำหนดเอเลียส์ (Alias)
  3. ใส่เนื้อหาบทความ
  4. กำหนดหมวดหมู่ (Category)

  5. ใส่รูปภาพประกอบ ปรับรูปแบบการเสนอบทความตามต้องการ

  6. กดปุ่ม บันทึก & ปิด