Print this page
ราคาพิเศษสำหรับหน่วยงาน

ราคาพิเศษสำหรับหน่วยงาน

ราคาพิเศษสำหรับหน่วยงานเทศบาล - องค์การบริหารส่วนตำบล.และหน่วยงานอื่นๆ

ในราคาปีละ 5,900 บาท เท่านั้น!

สิ่งที่หน่วยงานได้รับ:

  • โดเมนเนม xxx.go.th
  • พื้นที่เก็บข้อมูล 5 GB.
  • Data Tranfer 200 GB.
  • e-mail ของหน่วยงานโดยตรง

หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถปรับจำนวนความต้องการได้

   นอกจากนี้ aviruth.com ยินดีให้คำแนะนำการจัดทำเว็บไซต์ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน (ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านนี้มาก่อน) จนกระทั่งสามารถดำเนินการทุกอย่างได้ด้วยตนเอง (แบบมืออาชีพ) โดยมีบทเรียนออนไลน์ให้คำแนะนำทุกหัวข้อที่ต้องการรู้

เมื่อหน่วยงานฯ สามารถดูแลเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง ก็จ่ายเพียงปีละ 2,500 บาท เท่านั้น! ประหยัดงบประมาณ นำกลับมาพัฒนาท้องถิ่น

Use of this site constitutes acceptance of our user agreement (effective 3/21/12) and privacy policy (effective 3/21/12).
Your privacy rights. The material on this site may not be reproduced, distributed, transmitted, cached or otherwise used, except with the prior written permission of aviruth.com.